Privacyverklaring

Wij zijn Boeii Persoonlijke Organisatieopleidingen. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevensdelen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wie zijn wij

Boeii is een opleidingsinstituut en heeft als missie professionals en managers te leren om -vanuit hun eigen interventiekracht – organisaties, teams en individuen zo te begeleiden, dat die – op basis van hun actuele doelen en vraagstukken – hun gewenste duurzame positieve verandering zelf gemotiveerd en praktisch gaan vormgeven.

Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij van jou:

voornaam, tussenvoegsel, achternaam, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht,
adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, titels

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons wil verstrekken heeft dat geen gevolgen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

  • het bijhouden van onze klantenadministratie,
  • het versturen van nieuwsbrieven, en
  • het kunnen verzorgen van opleidingen.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent. Daarnaast heb jij als betrokkene toestemming gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven.

Ben je onder curatele gesteld, of is er een bewind of mentorschap ingesteld? Dan moeten ook deze personen hun toestemming geven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zonder hun toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens niet gebruiken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan 20 jaar verwerken.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). De persoonsgegevens gaan alleen naar het CPION als de cursist de opleiding volledig heeft afgerond en recht heeft op een diploma.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van een wachtwoord op de bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen.

Ook hebben wij organisatorisch maatregel(en) genomen. Alle personen die binnen onze organisatie te maken hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan. Daarnaast testen en evalueren wij regelmatig de maatregelen die wij hebben getroffen.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming in trekt hebben wij jou persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

Het recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.
Boeii Persoonlijke Organisatieopleidingen
Valkenburgerstraat 147

1011 MH, AMSTERDAM

Telefoon: 0648470957

E-mailadres: info@boeii.nl

Website: www.boeii.nl

KvK nummer: 66899877